آزمايش شماره 3                                                              ASTM C191-82

روش آزمايش استاندارد براي تعيين زمان گيرش  سيمان هيدروليكي توسط سوزن ويكات

1-   دامنه كاربرد

1-1           اين روش براي تعيين زمان گيرش  سيمان هيدروليكي با استفاده از سوزن ويكات به كار مي رود.

تذكر -  براي تعيين زمان گيرش توسط سوزن هاي گيلمور (Gillmore) به روش استاندارد ASTM C266  مراجعه نماييد.

2-   وسايل آزمايش

2-1-  ترازو – ترازو بايد در توزيين باري معادل 8/9 نيوتن (1000 گرم) داراي حداكثر خطاي 01/0 ± نيوتن (1 گرم) باشد.

2-2- پيمانه هاي مدرج شيشه اي – اين پيمانه ها بايد داراي 200 يا 250 ميلي ليتر بوده و داراي مشخصات استاندارد ASTM C490 باشند.

3-2- دستگاه ويكات – اين دستگاه شامل قابي مي باشد كه ميله متحركي به وزن 300 گرم را تحمل مي كند. انتهاي فرو رونده آن در فاصله حداقل 50 ميليمتر داراي قطر 10 ميليمتر مي باشد و انتهاي ديگر داراي سوزن متحرك با قطر 1 ميليمتر و طول 50 ميليمتر است. ميله متحرك را مي توان با استفاده از پيچ در هر موقعيت دلخواهي نگه داشت. اين ميله داراي يك نشانه متحرك است و روي مقياس متصل به قاب حركت مي كند.خمير سيمان داخل حلقه مخروطي و صلب كه روي يك صفحه مربعي نفوذ ناپذير با ابعاد 100 ميليمتر قرار دارد ريخته مي شود.

3-   دما و رطوبت

3-1-        دماي هواي اطراف ميزكار، سيمان خشك،قالب ها و صفحات زير حلقه بايد بين 20 تا 5/27 درجه سلسيوس نگهداشته شود.دماي آب مخلوط و اتاق رطوبت نبايد بيش از 7/1 ± نسبت به دماي 23 درجه سلسيوس تغيير نمايد.

3-2-        رطوبت نسبي آزمايشگاه نبايد كمتر از 50 درصد باشد.اتاق رطوبت بايد طوري ساخته شده باشد كه به سادگي بتوان نمونه ها را در رطوبت بالاي 90 درصد نگهداري نمود.

4-       روش آزمايش

4-1-        آماده كردن خمير سيمان- 650 گرم سيمان را با مقدار مشخصي آب تميز ( درصد رطوبت 20 تا 30 ويا گاهي 26 تا 33) مخلوط مي كنيم.

4-2-        قالبگيري نمونه آزمايش – پس از پوشيدن دستكش به سرعت خمير سيمان ساخته شده را تقريبا به شكل توپ درآوريد. سپس آن را 6 بار از فاصله آزاد 6 اينچ از اين دست به آن دست پرتاب نمائيد،طوري كه گلوله نسبتاَ كروي ايجاد شود كه با كمترين دست خوردگي به سادگي وارد حلقه ويكات شود. گلوله را در كف يك دست گرفته و آن را از انتهاي بزرگتر حلقه برداريد. سپس حلقه را از طرف گشادترش روي صفحه پايه گذاشته وتوسط يك ماله با لبه هاي تيز كه با زاويه كمي نسبت به بالاي حلقه نگهداشته شده، خمير اضافي بالاي حلقه را با يك حركت برش دهيد و درصورت لزوم با چند حركت آرام ماله سطح آن را صاف نمائيد.لازم است توجه شود كه طي عمليات بريدن و صاف كردن،خمير سيمان فشرده نشود.

4-3-        تعيين زمان گيرش – ابتدا به مدت 30 دقيقه نمونه آزمايش را در اتاقك رطوبت قرار دهيد. سپس نفوذ سوزن با قطر 1 ميليمتر را در زمان 30 دقيقه و هر 15 دقيقه پس از آن (هر 10 دقيقه براي سيمان نوع III)تعيين نماييد،تا نفوذي برابر با 25 ميليمتر يا كمتر حاصل گردد.براي تعيين ميزان نفوذ، انتهاي نفوذ كننده را پايين آورده و در تماس با سطح خمير قرار داده و پيچ را محكم كنيد.سپس نشانه متحرك را روي صفر بالايي درجه بندي قرار داده و يا اينكه موقعيت آن را قرائت و يادداشت نمائيد. سپس ميله را آزاد كرده واجازه دهيد به مدت 30 ثانيه به داخل خمير نفوذ نمايد.سپس با قرائت موقعيت ميزان نفوذ را تعيين نماييد. اگر در قرائت هاي اوليه خمير كاملا نرم باشد براي جلوگيري از خم شدن سوزن مي توان آزاد نمودن ميله را به تأخير انداخت.در هر صورت در هنگام تعيين ميان نفوذ سوزن آزاد نمودن ميله تنها با باز كردن پيچ صورت مي گيرد.نبايد فاصله هيچ نقطه نفوذي از نقاط نفوذ قبلي از  اينچ (4/6 ميليمتر) كمتر باشد.همچنين در هيچ موردي نبايد فاصله نقطه نفوذ سوزن از ديواره داخلي قالب از  اينچ (5/9 ميليمتر) كمتر باشد. نتايج آزمايش هاي نفوذ را ثبت كرده و با درونيابي زمان متناظر با 25 ميليمتر نفوذ يعني زمان گيرش اوليه را،بدست آوريد.زمان گيرش نهايي هنگامي است كه سوزن بوضوح در خمير فرونرود.

4-4-        احتياط ها – در زمان انجام آزمايش نفوذ، تمام وسايل آزمايش بايد از معرض لرزش و ارتعاش دور باشند. بايد دقت شود كه همواره سوزن با قطر 1 ميليمتر مستقيم بوده و كج نشده باشد. سوزن بايد هميشه تميز باشد.

 آزمايش تعيين زمان گيرش  سيمان هيدروليكي توسط سوزن ويكات

تاريخ آزمايش:

شماره گروه:

نوع سيمان:

رديف

زمان سپري شده از شروع آزمايش(دقيقه)

ميزان نفوذ سوزن

(ميليمتر)

ملاحظات

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

زمان گيرش (زمان متناظر با 25 ميليمتر نفوذ با درونيابي بين اعداد جدول)=


موضوعات مرتبط: آزمايشگاه بتن

تاريخ : سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ | 13:55 | نویسنده : حسین اسدی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.